The Dog in the Manger (หมาในรางหญ้า)

A Dog looking out for its afternoon nap jumped into the manger of an ox

and lay there cozily up on the straw.

But soon the ox, returning

from its afternoon work, came up to the manger

and wanted to eat some of the straw.

The dog in a rage, being awakened from its slumber,

stood up and barked at the ox,

and whenever it came near attempted to bite it

At last the ox had to give up the hope of getting at the straw

and went away.

มีหมาตัวหนึ่ง กำลังมองหาที่สำหรับการนอนของตนในตอนบ่าย

มันได้กระโดดเข้าไปในรางหญ้าของวัว

แล้วก็ขดตัวนอนลงไปในรางนั้น

แต่ทว่าเวลาผ่านไปไม่นานวัวซึ่งกลับมาจากการทำงานในตอนบ่าย

ก็ได้เข้ามาที่รางหญ้า

เพื่อที่จะกินฟางข้าว

หมาถูกทำให้ตกใจตื่นขึ้น ก็เดือดดาลไม่สบอารมณ์

มันยืนขึ้นเห่าวัว

และเมื่อวัวเข้ามาใกล้รางมันก็จะกัด

สุดท้ายวัวก็เลิกที่จะเข้าไปกินฟาง

มันจึงเดินออกไปจากที่แห่งนั้น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนบางคนมีนิสัยชอบหวงไปเสียทุกอย่าง แม้ของสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์แก่ตน แต่รับแทงบอลออนไลน์ก็ไม่ยอมให้คนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์บ้าง จึงเกิดเป็นคำพังเพย “หมาในรางหญ้า” และ “หมาหวงก้าง” ขึ้น