40 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษ

ใครเริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษ ลองเรียนรู้จาก ประโยคภาษาอังกฤษสำเร็จรูป ขั้นพื้นฐาน นี้ไปเริ่มใช้กันก่อนก็ได้ เป็นประโยคที่สามารถนำไปใช้พูดได้เลยในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน
1. What’s your name? คุณชื่ออะไร
2. Where are you from? / Where do you come from? คุณมาจากไหน / I’m from … I come from … ฉันมาจาก…….
3. What’s your surname / family name? คุณนามสกุลอะไร
4. What’s your first name? คุณชื่ออะไร
5. What’s your address? ที่อยู่ของคุณคือที่ไหน
6. Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน / I live in… ฉันอาศัยอยู่ที่…
7. What’s your (tele)phone number? คุณหมายเลขโทรศัพท์อะไร
8. How old are you? คุณอายุเท่าไร / I’m….years old. ฉันอายุ…ปี
9. Where were you born? คุณเกิดเมื่อไร / I was born in…. ฉันเกิดในปี….
10. Are you married? คุณแต่งงานหรือยัง
11. English-Speaking-Country
12. What do you do? / What’s your job? คุณทำอาชีพอะไร
13. Where did you go? คุณไปไหนมา
14. What did you do? คุณได้ทำอะไร
15. Where were you? คุณอยู่ที่ไหน (แปปไปไหนมา)
16. Have you got a car / job / house / etc.? คุณมีรถ / งาน / บ้าน ฯลฯ หรือเปล่า
17. Have you got any children / friends / books / etc.? คุณมีบุตร / เพื่อน / หนังสือ ฯลฯ บ้างไหม
18. Can you play tennis / golf / football / etc.? คุณเล่นเทนนิส / กอล์ฟ / ฟุตบอล / ฯลฯ เป็นไหม
19. Can you speak English / French / Japanese / etc.? คุณพูดภาษาอังกฤษ/ ฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้ไหม
20. Could you speak English / French / Japanese / etc.? when you were five / two / fifteen / etc. years old? คุณพูดภาษาอังกฤษ/ ฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้ไหม ตอนคุณอายุ 5 / 2 / 15 / ฯลฯ ปี
21. How do you do. Pleased to meet you. ยินดีที่พบคุณ
22. How are you? คุณสบายดีไหม / Fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ
23. How can I help you? / May I help you? จะให้ช่วยอะไรบ้างครับ / คะ
24. Can I try it on? ฉันขอลองใส่ได้ไหม (กรณีซื้อของ)
25. How much does it cost? / How much is it? คนซื้อ: ราคาเท่าไร
26. How would you like to pay? คนขาย: คุณจะจ่ายยังไงครับ / By credit / cash ด้วยเครดิต / เงินสด
27. Can I pay by credit card / check / debit card? คนซื้อ: ฉันจะจ่ายโดยใช้ บัตรเครดิต / เช็ค / บัตรเดบิต ได้ไหม
28. Have you got something bigger / smaller / lighter / etc.? คนซื้อ: คุณมีตัว ที่ใหญ่กว่า / เล็กกว่า / เบากว่า / ฯลฯ หรือไม่
29. What’s that? นั่นอะไรน่ะ / อะไรนะ?
30. What time is it? เวลาเท่าไร
31. Can / May I open the window? ฉันขอเปิดหน้าต่างได้ไหม / Certainly. It’s hot in here! ได้ซีครับ ข้างในนี่ร้อน
32. Are there any apples / sandwiches / books / etc.? มีแอปเปิ้ล / แซนด๋วิช / หนังสือ / ฯลฯ บ้างไหม
33. Is this your / his / her / etc. book / ball / house / etc.? นี่คือ หนังสือ / ลูกบอล / บ้าน / ฯลฯ ของคุณ / ของเขา / ฯลฯ ใช่ไหมครับ
34. Whose is this / that? สิ่งนี้ / สิ่งนั้น เป็นของใคร
35. What do you like? คุณชอบอะไร / I like playing tennis, reading and listening to music. ฉันชอบเล่นเทนนิส, อ่านหนังสือ และฟังเพลง
36. What does he look like? เขามีลักษณะเป็นยังไง / He’s tall and slim. เขาสูงและผอม
37. What would you like? คุณชอบอะไร
38. What is it like? มันมีลักษณะเป็นอย่างไร
39. What’s the weather like? อากาศเป็นอย่างไร / It’s raining at the moment. ตอนนี้ฝนตก
40. Would you like some coffee / tea / food? คุณจะรับกาแฟ / ชา / อาหาร บ้างไหม
41. Would you like something to drink / eat? จะรับอะไรดื่ม / ทาน ไหมครับ
42. What are you going to do tomorrow / this evening / next week / etc.? คุณกำลังจะทำอะไรพรุ่งนี้ / เย็นนี้ / สัปดาห์หน้า / ฯลฯ