10 คำภาษาอังกฤษที่เรามักใช้ผิด

10 คำภาษาอังกฤษที่เรามักใช้ผิด

 

2. Staff / Employees

ทั้ง 2 คำ หมายถึงพนักงานบริษัท แต่ Staff จะเป็นคำนามเอกพจน์นับไม่ได้ บ่งบอกถึง “กลุ่มพนักงานทั้งหมด”

ส่วน Employees จะเป็นคำนามพหูจน์นับได้ บ่งบอกถึงกลุ่มพนักงานจิตวิทยารายบุคคล ถ้าหากระบุจำนวน ให้ใช้ employess หรือ staff members

ตัวอย่าง: There are forty employees/staff members in our company.

3. Interfere / Intervenedeubimer.com

Interfere มีความหมายในเชิงลบ หมายถึง ก้าวก่าย ยุ่งวุ่นวาย เข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น

ตัวอย่าง:She tried not to interfere in her children’s lives.

Intervene มีความหมายในเชิงบวกมากกว่า หมายถึง เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของคนอื่น

ตัวอย่าง:He acted outside his authority when he intervened in the dispute.

4. Problem / Trouble

Trouble เป็นคำนามที่นับไม่ได้ แปลว่า ความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่ไม่ดี แต่อาจจะไม่ใช่ปัญหาเสมอไป

ตัวอย่าง: I’m sorry to put you to all this trouble.

problem เป็นคำนามที่นับได้ แปลว่า ปัญหา, ข้อข้องใจ, ความสับสน ซึ่งเป็นปัญหาโดยตรง

ตัวอย่าง: Do you have any problems?

5. Relation / Relationship

ทั้ง 2 คำมีความหมายว่า ความสัมพันธ์

Relation แปลว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนหรือประเทศที่มีต่อกัน อีกความหมายนึงแปลว่า ญาติพี่น้อง

ตัวอย่าง:
1. Relations between (the leaders of) the two countries have never been closer.

2. I invited all my friends and relations to my twenty-first birthday party.

Relationship แปลว่า ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างบุคคล 2 คนซึ่งมีความรู้สึกที่ดีต่อกันหรือความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนอีกความหมายนึงจะแปลว่า ความเชื่อมโยงต่อกัน