เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ การศึกษาเรียนภาษาอังกฤษและภาษาวลี เพื่อให้คนที่สนใจจะศึกษาภาษาอังกฤษเริ่มต้นได้มาศึกษาในเบื้องต้นในการอ่านออกเสียง หลักไวยากรณ์คำศัพท์

และความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ทั้งประโยคภาษาอังกฤษ ภาษาวลี เพื่อนำไปศึกษาหาความรู้เบื้องต้นได้