คำศัพท์ภาษาวลี

คำศัพท์ คำแปล
กจฺฉํ ซึ่งกระเบน
กญฺจิเทว อะไรนั่นเทียว
กฏจฺฉุ มัทัพพี
กฏจฺฉุภิกฺขํ ซึ่งภิกษามีทัพพีหนึ่ง
กฏจฺฉุภิกฺขามตฺตํ ซึ่งภิกษามีทัพพีหนึ่งเป็นประมาณ
กฏฺฐกลิงฺครานิ ซึ่งไม้และท่อนฟืน ท.
กตํ กระทำแล้ว
กตภตฺตกิจฺโจ ผู้มีกิจด้วยภัตรอันทรงกระทำแล้ว
กตรํ รูปไหน